Warning: Undefined array key "ItemId" in C:\inetpub\vhosts\reru.ac.th\grad.reru.ac.th\Page_New_Detail.php on line 8
บัณฑิตวิทยาลัย มหาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 05:41:02 เข้าชม : 2786 ครั้ง

รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9 ประจำปีการศึกษา 2566

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2566 05:41:02 เข้าชม : 2786 ครั้ง


  บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาชีพครู รุ่นที่ 9

  ประจำปีการศึกษา 2566  

  ลิงก์รับสมัคร https://appgrad.reru.ac.th/

  ๑. จำนวนที่รับเข้าศึกษา

              จำนวน  ๑๘๐  คน

  ๒. คุณสมบัติของผู้สมัคร

              ๒. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปในสาขา ที่ ก.พ.รับรองคุณวุฒิ

              ๒.๒ มีร่างกายแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง โรคพิษสุราเรื้อรัง หรือ เป็นโรคอันเป็นที่รังเกียจ     แก่สังคม หรือเป็นคนไร้ความสามารถ หรือ คนเสมือนไร้ความสามารถ อันเป็นอุปสรรคต่อวิชาชีพครู

              ๒.๓ มีความประพฤติเรียบร้อย อยู่ในศีลธรรมอันดี และมีความรักความศรัทธาในวิชาชีพครู

              ๒.๔ ไม่เคยต้องโทษจำคุกในคดีที่คุรุสภาเห็นว่าอาจนำมาซึ่งความเสื่อมเสียเกียรติศักดิ์แห่งวิชาชีพ

             ๒.๕ เป็นผู้ที่ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน โดยมีสัญญาจ้างให้ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน จนถึงวันที่รับสมัคร โดยสัญญาจ้างต้องระบุตำแหน่งครูผู้สอน กรณีสัญญาจ้างไม่ระบุตำแหน่งครูผู้สอน ต้องมีเอกสารแนบท้ายสัญญาจ้างระบุให้ปฏิบัติหน้าที่สอน และคำสั่งของโรงเรียนปีปัจจุบัน ที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ

  ๓. หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ ๑ ฉบับ)

               หลักฐานประกอบการสมัคร (อย่างละ ๑ ฉบับ)

              ๓.๑ ใบสมัครของมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

              ๓.๒ รูปถ่ายสี ขนาด ๑ นิ้ว จำนวน ๑ รูป (ถ่ายไว้ไม่เกิน ๖ เดือน)

              ๓.๓ สำเนาใบแสดงผลการเรียน (Transcript) ระดับปริญญาตรี

                ๓.๔ สำเนาบัตรประชาชน

              ๓.๕ สำเนาใบเปลี่ยนชื่อสกุล (ถ้ามี)

              ๓.๖ สำเนาคำสั่งแต่งตั้งให้ปฏิบัติหน้าที่ครูผู้สอนในปีปัจจุบันที่มอบหมายให้ปฏิบัติการสอนโดยระบุรายวิชาและระดับชั้นที่รับผิดชอบ

              ๓.๗ ตารางสอน ในภาคเรียนปัจจุบัน

            ๓.๘ การปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับการสอน ในสถานศึกษา

   

   
     

   

   

             

กลับ ...

GRAD RERU