การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 23 มีนาคม 2566 17:05:20 เข้าชม : 992 ครั้ง

การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

วันที่ 23 มีนาคม 2566 17:05:20 เข้าชม : 992 ครั้ง


  การประชุมวิชาการนานาชาติและนำเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ ๕๖ “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน”

  The International and 56th National Graduate Research Conference (INGRC56): Lifelong Learning for Sustainable Development

  จัดโดยบัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ร่วมกับ สภาคณะผู้บริหารบัณฑิตศึกษาแห่งประเทศไทย .

   หัวข้อ: “การศึกษาตลอดชีวิตเพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” (“Lifelong Learning for Sustainable Development”)

  วันศุกร์ที่ 14 กรกฎาคม 2566 . ณ การประชุมออนไลน์ . Deadline submission: 15 มิถุนายน 2566 . Website: https://conference.reru.ac.th/ .

  =========================

  กลุ่มงานในการประชุม:

  1. กลุ่มศึกษาศาสตร์ .

  2. กลุ่มมนุษศาสตร์และสังคมศาสตร์ .

  3. กลุ่มบริหารธุรกิจ .

  4. กลุ่มศิลปะและงานสร้างสรรค์ .

  5. กลุ่มวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

   6. กลุ่มพยาบาลและวิทยาศาสตร์สุขภาพ .

  =========================

  ติดต่อสอบถาม: . บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด . หมายเลขโทรศัพท์: 043-556-231 หรือ 043-556-001-8 ต่อ 1027 . E-mail: graduate@reru.ac.th

กลับ ...

GRAD RERU