ประกาศรับสมัครการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก รอบ2 บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 21:20:29 เข้าชม : 1299 ครั้ง

ประกาศรับสมัครการเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปริญญาโท - ปริญญาเอก รอบ2 บัดนี้ - 30 มิถุนายน 2566

วันที่ 1 เมษายน 2566 21:20:29 เข้าชม : 1299 ครั้ง


  บัณฑิตวิทยาลัย

  มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2566

  ประกาศรับสมัคร รอบ2

  คลิกลิงก์ ประกาศรับสมัครมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด  และ ประกาศรับสมัคร (เพิ่มเติม)

  เข้าสู่ระบบรับสมัคร ลิงก์ https://admis.reru.ac.th/

  สาขาวิชาที่เปิดรับสมัคร

  การรับนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๖

  รอบ ๒  ตั้งแต่บัดนี้ – ๓๐ มิถุนายน ๒๔๖๖

  สาขาวิชาที่ เปิดรับสมัคร รอบ2

          ระดับปริญญาเอก

  หลักสูตร / สาขาวิชา

  จำนวนที่รับ

  รวมทั้งหมด

  ภาคปกติ

  ภาคพิเศษ

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   

   

   

  • สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

   

  ๑๕

  ๑๕

  • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

   

  ๑๐

  ๑๕

  • สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย

  ๑๕

  ๒๐

   

    ระดับปริญญาโท

  หลักสูตร / สาขาวิชา

  จำนวนที่รับ

  รวมทั้งหมด

  ภาคปกติ

  ภาคพิเศษ

   

  ) หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

   

   

   

  • สาขาวิชาหลักสูตรและการเรียนการสอนแบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

  - เพื่อรับวุฒิ ป.โท ควบวุฒิครู

  - เพื่อรับวุฒิ ป.โท เท่ำนั้น

   

   

  ๑๓

   

  ๑๓

  • สาขาวิชาวิจัยและประเมินผลการศึกษา

   

  ๑๕

  ๑๕

  • สาขาวิชาดนตรีศึกษา

  ๑๙

  ๒๔

  ๒) หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

   

   

   

  • สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ๑๐

  ๒๐

  ๓๐

  ๓) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

   

   

   

  • สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

  ๑๓

  • สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

  ๑๔

  ประกาศ เปิดรับเพิ่มเติม

         ระดับปริญญาโท

  หลักสูตร / สาขาวิชา

  จำนวนที่รับ

  รวมทั้งหมด

  ภาคปกติ

  ภาคพิเศษ

   

  ๑) หลักสูตรวิทยาศาสตรหาบัณฑิต

   

   

   

  • สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แบ่งเป็น ๒ กลุ่ม คือ

  ๑.๑ แผน ๑ ไม่ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

   

  ๑๐

   

  ๑๐

   

  ๒๐

  ๑.๒ แผน ๑ ขอรับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

  ๓๐

  ๓๐

  ๖๐

  ๒) หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต

   

   

   

  • สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

  -

  ๒๐

  ๒๐

   

   

กลับ ...

GRAD RERU