ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเขียนรายงานการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 เมษายน 2566 10:10:17 เข้าชม : 64 ครั้ง

ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเขียนรายงานการวิจัยในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

วันที่ 5 เมษายน 2566 10:10:17 เข้าชม : 64 ครั้ง

  บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขอเชิญเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ กิจกรรมที่ 4 : การสร้างและหาคุณภาพของแบบประเมิน และการวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อการเขียนรายงานการวิจัย ในการสร้างนวัตกรรมทางการศึกษา เพื่อพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

  .

  วิทยากร โดย รองศาสตราจารย์ ดร.ทรงศักดิ์ ภูสีอ่อน รองคณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหาสารคาม

  .

  วันที่ 19-20 เมษายน 2566 เวลา 08.30 - 16.30 น.

  ณ ห้องประชุมกันเกรา (ชั้น 3) ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  .

  ลงทะเบียนอบรมฟรี!! ตามลิงค์นี้ค่ะ >> https://rb.gy/fka9

  สอบถามเพิ่มเติม : บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด โทร. 043 556 231

กลับ ...

GRAD RERU