ประกาศแจ้งผลการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางออนไลน์

วันที่ 5 กันยายน 2566 13:48:22 เข้าชม : 416 ครั้ง

ประกาศแจ้งผลการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางออนไลน์

วันที่ 5 กันยายน 2566 13:48:22 เข้าชม : 416 ครั้ง

    ประกาศ

    แจ้งผลการอบรมจริยธรรมในมนุษย์ ท่านสามารถดาวน์โหลดเกียรติบัตรได้ทางออนไลน์

                                               Link--- https://drive.google.com/drive/folders/1nblqqJBkvg_EJa8jqvdS11b6G1Z-ta-S?usp=drive_link

                   หมายเหตุ กรณีท่านที่ยังไม่ได้รับเกียรติบัตร กรุณาติดต่อที่บัณฑิตวิทยาลัย

                     043-556-001-8 ต่อ 1027 หรือ 043-556-231

กลับ ...

GRAD RERU