ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2567 (ป.โท - ป.เอก)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 10:53:47 เข้าชม : 3968 ครั้ง

ประกาศ รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ปี 2567 (ป.โท - ป.เอก)

วันที่ 21 ธันวาคม 2566 10:53:47 เข้าชม : 3968 ครั้ง

  ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา

  ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๗

  คลิกระบบสมัครเข้าศึกษาต่อ : https://appgrad.reru.ac.th/

  ดาวน์โหลด เอกสารประกาศ 

  ระดับปริญญาโท

   

  หลักสูตร/สาขาวิชา

  จำนวนที่รับ

   

  รวมทั้งหมด

  ภาคปกติ

  ภาคพิเศษ

  )  หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต

   

   

   

    ๑.๑) สาขาวิชาดนตรีศึกษา

  ๒๐

  ๒๕

    ๑.๒) สาขาวิชาวิจัย และประเมินผลการศึกษา

   

  ๑๕

  ๑๕

    ๑.๓) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

   

  ๔๕

  ๔๕

    ๑.๔) สาขาวิชาหลักสูตร และการเรียนการสอนการศึกษา

           แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ

  • เพื่อรับวุฒิ ป. โท ควบวุฒิวิชาชีพครู รับจำนวน ๓๐ คน
  • เพื่อรับวุฒิ ป. โท เท่านั้น              รับจำนวน ๑๐ คน

   

   

   

   

  ๔๐

   

   

   

  ๔๐

  ๒)  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

   

   

   

    ๒.๑) สาขาวิชาบริหารธุรกิจ

  ๑๐

  ๒๐

  ๓๐

  ๓)  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต

   

   

   

    ๓.๑) สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษ

  ๑๐

  ๑๕

    ๓.๒) สาขาวิชายุทธศาสตร์การพัฒนาเมือง

  ๑๐

  ๑๕

  ๔)  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต

       สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา แบ่งออกเป็น ๒ กลุ่ม คือ

   

   

   

    ๔.๑) แผน ๑ ไม่ขอรับใบประกอบวิชาชีพ

  ๑๕

  ๒๐

    ๔.๒) แผน ๒    ขอรับใบประกอบวิชาชีพ

  ๑๕

  ๒๐

  ๕)  หลักสูตรรัฐประศาสตรมหาบัณฑิต

   

   

   

    ๕.๑) สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

   

  ๒๐

  ๒๐

   

  ระดับปริญญาเอก

   

  หลักสูตร/สาขาวิชา

  จำนวนที่รับ

   

  รวมทั้งหมด

  ภาคปกติ

  ภาคพิเศษ

  )  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

   

   

   

    ๖.๑) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา

   

  ๒๐

  ๒๐

    ๖.๒) สาขาวิชาวิจัย และประเมินผลการศึกษา

   

  ๑๐

  ๑๐

    ๖.๓) สาขาวิชาภาวะผู้นำ และนวัตกรรมนโยบาย

  ๑๕

  ๒๐

   

กลับ ...

GRAD RERU