ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณบัติ (Qualitying Examination : QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 20:12:16 เข้าชม : 98 ครั้ง

ประกาศ เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณบัติ (Qualitying Examination : QE) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ปีการศึกษา 2567

วันที่ 17 พฤษภาคม 2567 20:12:16 เข้าชม : 98 ครั้ง

  ประกาศ บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

  เรื่อง ปฏิทินการสอบวัดคุณบัติ (Qualitying Examination : QE)

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต

  ปีการศึกษา 2567

  Download ประกาศ 

  QE-2567

   

   

กลับ ...

GRAD RERU