โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3 ระหว่างวันรที่ 9-11 กันยายน 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:36:46 เข้าชม : 953 ครั้ง

โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3 ระหว่างวันรที่ 9-11 กันยายน 2562

วันที่ 17 กันยายน 2562 08:36:46 เข้าชม : 953 ครั้ง

              มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมวิทยาศาสตร์ วิจัย และนัวตกรรม (สกสว.) และ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) จะจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ โครงการติดอาวุธให้นักวิจัยรุ่นใหม่ ผ่าน Multi Mentoring System รุ่นที่ 3 ระหว่างวันรที่ 9-11 กันยายน 2562 ณ ห้องประชุมอาคารประชาสังคมอุดมพันธ์ ชั้น 1 สถาบันวิจัยประชากรสังคม เพื่อพัฒนาศักยภาพอาจารย์ นักวิจัย โดยเฉพาะอาจารย์/นักวิจัยรุ่นใหม่ สามารถละทะเบียนได้ที่ https://bit.ly/2GDXlcb

กลับ ...

GRAD RERU