ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

ถวายปริญญากิตติมศักดิ์ปริญญาศิลปศาสตรมหาบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาวิชาการพัฒนาชุมชน แด่พระครูกันตสารพิมล : ภาพโดย ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 87 ครั้ง

GRAD RERU