ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ การออกแบบการวิจัยเชิงคุณภาพ เพื่อสร้างนวัตกรรมทางการศึกษาในการพัฒนาสมรรถนะของผู้เรียนในศตวรรษที่ 21

จำนวนผู้เข้าชม 517 ครั้ง

GRAD RERU