ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

โครงการถ่ายทอดองค์ความรู้ระดับบัณฑิตศึกษาสู่ชุมชน หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย สังกัดบัณฑิตวิทยาลัย 30 พฤษภาคม 2566 ขอบคุณที่มาภาพ : ฝ่ายประชาสัมพันธ์

จำนวนผู้เข้าชม 246 ครั้ง

GRAD RERU