ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่องเทคนิคการเขียนบทความวิจัยหรือบทความวิชาการเพื่อเผยแพร่ในการประชุมทางวิชาการหรือวารสารวิชาการทั้งในระดับชาติและนานาชาติ:10 - 11 มิถุนายน 2566 ณ ศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพราชภัฏกรีนวิว

จำนวนผู้เข้าชม 236 ครั้ง

GRAD RERU