ภาพกิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด จัดกิจกรรมปฐมนิเทศนักศึกษาจากสาธารณรัฐประชาชนจีน หลักสูตรปรัชญาดุษฏีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา คณะครุศาสตร์ วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม พ.ศ.2566

จำนวนผู้เข้าชม 42 ครั้ง

GRAD RERU