ประกาศจากบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ทั้งหมด   

ทั้งหมด   

ทั้งหมด   

กิจกรรม บัณฑิตวิทยาลัย

VDO แนะนำหลักสูตร

Doctor of Philosophy Program
in Leadership and Policy Innovation

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต
สาขาวิชาภาวะผู้นำและนวัตกรรมนโยบาย

แผนที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

ข้อมูลแผนที่การเชื่อมโยงเส้นทางมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

GRAD RERU