ขอเชิญชวนส่งบทความวิจัยหรือบทความวิชาการ วารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพ

ด้วยคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ได้จัดทำวารสารศิลปศาสตร์ มทร.กรุงเทพฯ เพื่อเผยรแพร่ผลงานวิชาการ งานวิจัย และเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้วิชาการใหม่ๆ ที่หลากหลายจากสถาบันต่างๆ โดยเฉพาะองค์ความรู้ในสาขาศิลปศาสตร์ และสังคมศาสตร์ โดยกำหนดออกปีละ ๒ ฉบับ จึงขอความอนุเคราะห์ ประชาสัมพันธ์เชิญชวนคณาจารย์ นักวิจัย นักวิชาการ นิสิต และนักศึกษาในสังดเสนอผลงานวิจัย บทความวิชาากร […]

ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)

ประกาศขยายเวลารับสมัครสอบคัดเลือกเข้าศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษาประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง)            มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อ ระดับบัณฑิตศึกษา ประจำภาคต้น ปีการศึกษา 2562 (รอบสอง) ตั้งแต่บัดนี้ ถึง 14 กรกฏาคม 2562 […]

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

ปฏิทินการจัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบคัดเลือกเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษา ประจำปีการศึกษา 2562 

ขอเชิญส่งผลงานการเขียนบทกวีของ นิสิต นักศึกษา เข้าร่วมโครงการ “สร้างสรรค์วรรณศิลป์ นิสิต นักศึกษา ระดับอุดมศึกษา ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ” ภายในวันที่ 10 พ.ค. 2562

เชิญทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ

554 การทอดผ้าป่าสมทบกองทุนพัฒนาเด็กชนบท ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทฯรัตนราชสุดาฯ

เชิญเสนอผลงานเพื่อขอรับรางวัลสภาวิจัยแห่งชาติ : รางวัลนักวิจัยดีเด่นแห่งชาติ รางวัลผลงานวิจัยรางวัลวิทยานิพนธ์ และรางวัลผลงานประดิษฐ์คิดค้น ประจำปีงบประมาณ 2563