ประชุมวิชาการเสนอผลงานวิจัยระดับบัณฑิตศึกษาแห่งชาติ ครั้งที่ 48 ณ มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ จังหวัดนครปฐม ระหว่างวันที่ 13-14 มิถุนายน 2562

รายละเอียด Click

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 9 ม.เกษตรศาสตร์

ขอเชิญส่งผลงานและเข้าร่วมโครงการประชุมวิชาการระดับชาติ SMART Conference ครั้งที่ 9 ม.เกษตรศาสตร์

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7 “วิจัยบูรณาการศาสตร์ พัฒนาชาติก้าวไกล สังคมไทยยั่งยืน” วันศุกร์ที่ 1 มีนาคม 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง ครั้งที่ 7