ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11 วันที่ 6-7 สิงหาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

583 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ครั้งที่ 11

การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ วิจัย ครั้งที่ 13 วันที่ 11-12 กรกฎาคม 2562 ณ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี

582 ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติ มอบ วิจัย ครั้งที่ 13

ขอเชิญร่วมงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 วันที่ 7-10 เมษายน 2562 ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

555 ขอเชิญร่วมงาน มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2562 7_10 เมษายน 2562

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 6 พันธกิจสัมพันธ์ตามศาสตร์พระราชาเพื่อสร้างคุณค่าและพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน วันที่ 2-5 กรกฎาคม 2562

รายละเอียด คลิก