ประวัติบัณฑิตวิทยาลัย

บัณฑิตวิทยาลัย เป็นหน่วยงานที่รับผิดชอบและอำนวยการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา     เปิดสอนหลักสูตรปริญญามหาบัณฑิต และปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ในหลายสาขา มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เริ่มเปิดสอนระดับบัณฑิตศึกษาเป็นครั้งแรก ในปี พ.ศ. ๒๕๔๖      ภาคเรียนที่ ๑ ปีการศึกษา ๒๔๕๖ ได้เปิดสอนระดับปริญญาโท หลักสูตรครุศาสตรมหาบัณฑิต (ค.ม.) สาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในภาคเรียนที่ ๒ […]