กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษบกิจและสังคม และสมาคมอุสาหกรรมเทคดนโลยีสารสนเทศไทย (ATCI) ร่วมจัดงาน Education ICT Forum 2017 จัดสัมมนาทางวิชาการด้านการศึกษาในระดับอุดมศึกษา ภานใต้แนวคิดหลัก How to reform Education system to accelerate Thailand 4.0 จัดในวันที่ 26-27 เมษายน 2560 ณ อาคารศูนย์ประชุมวายุภักา ห้องวายุภักษ์ 2-4 ชั้น 4 โรงแรมเซ็นทราศูนย์ราชการและคอนเวนชันเซ็นเตอร์ แจ้งวัฒนะ Download http://educationictforum.com/