ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2

มหาวทิยาลัยราชธานี ร่วมกับมหาวิทยาลัยภาคตะวันออกเฉียงเหนือ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี และมหาวิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สรรพสิทธิประสงค์ จัดการประชุมวิชาการและนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ประจำปี 2530 “ราชธานีวิชาการ ครั้งที่ 2 ” Download

ประชุมวิชาการระดับนานาชาติ 13-15 เมษายน 2560

วิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ร่วมกับภาคีเครือข่ายอื่นๆ กำหนดจัดโครงการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ “International Conference on Goverment Performance Management and Leadership” Download

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติ

มหาวิทยาลัยขอนแก่น จัดประชุมวิชาการระดับชาติด้านการบริการกิจการสาธารณะ ครั้งที่ 4 (the 4th National Conference on Public affairs management) Download